MICROMEGAS

Marble
15" x 8,5" x 7"

2000< PREVIOUS | NEXT >